Ahmet KAYNAR

Ahmet KAYNAR

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU

 

I. GİRİŞ

Denetlenen Derneğin;

1.01. Adı                                             :HARBİYE 80 YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

1.02. Yerleşim Yeri Adresi                   :YÜCETEPE MAH. AKDENİZ CAD. HEDEF APT. 39\3          ÇANKAYA \ ANKARA

1.03. Kütük Numarası                          :06-105-161

1.04. Bir Önceki Denetim Tarihi           : 11 OCAK 2018

1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi   :15 OCAK 2019– 15 OCAK 2019

1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem      :01 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018

1.07. Denetimi Yapan Kurul                 :DERNEK DENETLEME KURULU

II. DENETİMDE İNCELENEN HUSUSLAR

2.01. Dernek Üyelik İşlemleri                                                Evet / Hayır           Açıklama

a)  Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mı?

Evet

 

b) Bu başvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanmış mı?

Evet

 

c)  Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş mi?

Evet

 

2.02. Genel Kurul Toplantıları                                              Evet / Hayır           Açıklama

a) Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mı?

Evet

 

b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilmiş mi?

Evet

 

c) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuş mu?

Evet

 

ç) Üst Kuruluşlara üye ise, bu kuruluşlarda temsil edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiş mi? 

Hayır

Üye değil

d) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde aksine bir hüküm belirtilmemişse, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamış mı?

Hayır

Şube yok

e) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri mülki idare amirliğine, şubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilmiş mi?

Evet

 

2.03. Dernek Faaliyetleri                                                    Evet / Hayır              Açıklama

a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunmuş mu?

Hayır

 

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmuş mu?

Hayır

 

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuş mu? Ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açılmış mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanmış mı?

Hayır

 

2.04. Yurt Dışından Yardım Alma                                       Evet / Hayır              Açıklama

a) Dernek yurtdışından ayni veya nakdi yardım almış mı?

Hayır

Yardım alınmamıştır

b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mı?

Hayır

Yardım alınmamıştır

c) Derneğin yurtdışından aldığı ayni veya nakdi yardımlar, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” ile mülki idare amirliğine önceden bildirilmiş mi?

Hayır

Yardım alınmamıştır

ç) Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmış mı? (varsa, yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol, sözleşme ve benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak kullanılmış mı?)

Hayır

Yardım alınmamıştır

2.05. Derneğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri

a) İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde,           Evet / Hayır             Açıklama

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

Evet

 

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?

Evet

 

3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmış mı?

Evet

 

4) Demirbaş defterine, derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler kaydedilmiş mi? Ve kullanım süreleri dolanlar kayıttan düşürülmüş mü?

Evet

 

5) İşletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak işlenmiş mi?

Evet

 

6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine işlenmiş mi?

Evet

 

b) Bilanço esasında defter tutulması halinde,                     Evet / Hayır             Açıklama

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

Hayır

İşletme defteri esasına göre tutulmuştur

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?

Hayır

İşletme defteri esasına göre tutulmuştur

3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmış mı?

Hayır

İşletme defteri esasına göre tutulmuştur

4) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine işlenmiş mi?

 Hayır

İşletme defteri esasına göre tutulmuştur

5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılmış mı?

 Hayır

İşletme defteri esasına göre tutulmuştur

c) İşletme veya bilanço esasında defter tutanlar;                 Evet / Hayır             Açıklama

1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere veya dernekler birimlerine onaylattırılmış mı?

Evet

 

2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar düzenli olarak tutulmuş ve muhafaza edilmiş mi?

Evet

 

3)Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvurularak zayi belgesi alınmış mı?

Hayır

Bu tür bir ihtiyaç oluşmamıştır

2.06. Derneğin Giderleri                                                      Evet / Hayır             Açıklama

a) Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak, dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmış mı?

Evet

 

b) Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile yapılmış mı?

Evet

 

c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmiş mi?

Evet

 

ç) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş yıl süreyle saklanmış mı?

Evet

 

d) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmiş mi?

Evet

 

e) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat var mı?

Evet

 

 

 

2.07. Alındı Belgeleri                                                          Evet / Hayır             Açıklama

a) Dernek tarafından bastırılan “Alındı Belgesi” ciltleri usulüne uygun olarak bastırılmış mı?

Evet

 

b) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra numarası ile başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı sayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmış mı?

Evet

 

c) Alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanak ile devir teslim yapılmış mı?

Hayır

Hayır, kuruluştan itibaren aynı sayman görevde.

ç) Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmış mı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiş mi?

Evet

 

d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, (Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim etmiş veya derneğin banka hesabına yatırmış mı?

Evet

Elden veya Dernek adına bankada açılan hesap dışında hiçbir gelir kabul edilmemektedir.

e) Dernek adına gelir tahsil eden kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler adına dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki belgesi düzenlenmiş mi?

Evet

 Tek yetkili Sayman

f) Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmiş mi?

Evet

 

g) Yetki Belgesi düzenlenen kişi veya kişilerin görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgeleri yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmiş mi?

Hayır

Böyle bir durum oluşmamıştır

ğ)  Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kişilerce mi düzenlenmiştir?

Evet

 

2.08. Dernek Lokali                                                             Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin lokali var mı?

Hayır

Lokal yok.

b) Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi” verilmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

c) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

ç) Lokal sorumlu müdürünün değiştirilmesi durumunda, değişiklik onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

d) Lokalde alkollü içki kullanılıyor mu?

Hayır

Lokal yok.

e) Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince izin verilmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

f)Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alkollü içki satış belgesi alınmış mı ve bu belgenin yıllık uzatma işlemi yapılmış mı? 

Hayır

Lokal yok.

g) Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, Dernek yönetim kurulu tarafından “Lokal Yönergesi” hazırlanmış mı?

Hayır

Lokal yok.

ğ) Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilen yasaklara uyuluyor mu? (Kumar oynatılması; lokalin umuma açık yer durumuna gelmesi; lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; lokalde uyuşturucu madde imal edilmesi, satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.)

Hayır

Lokal yok.

h) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması durumunda,kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

ı) Lokalde ücretli olarak çalıştırılan kişilere ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmış mı?

- Hayır

Lokal yok.

i) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartları düzenlenmiş mi?

Hayır

Lokal yok.

2.09. Derneğin Diğer Tesisleri                                             Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin lokal dışında başka bir tesisi var mı?

Hayır

Tesis yok.

b) Varsa, bu tesislerin açılmasına ilişkin gerekli izinler alınmış mı? Alınan izin belgelerinin bir sureti dernekler birimine verilmiş mi?

Hayır

Tesis yok.

2.10. Derneğin Sandığı                                                       Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin sandığı var mı?

Hayır

Sandık yok.

b) Dernek sandığı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuş mu?

Hayır

Sandık yok.

c) Dernek üyesi olmayan kişiler sandık üyesi olarak kabul edilmiş mi?

Hayır

Sandık yok.

ç) Sandık organları oluşturulmuş mu?

Hayır

Sandık yok.

d) Sandık genel kurulları zamanında yapılmış mı?

Hayır

Sandık yok.

e) Sandığa ait defterler tutulmuş mu?

Hayır

Sandık yok.

f) Dernekler Yönetmeliğinin ONBİRİNCİ BÖLÜMÜ’nde belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuş mu?

Hayır

Sandık yok.

2.11. Beyanname                                                                Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek Beyannamesi mülki idare amirliğine, şube yönetim kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiş mi?

Evet

 

b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek kayıtlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlık bulunmakta mıdır?

Hayır

 

2.12. Ortak Projeler                                                             Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bir proje var mı?

Hayır

Yürütülen proje yoktur.

b) Yapılacak protokol gereği oluşturulan Proje Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK- 23 formu ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe bildirilmiş mi?

-

 

c) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak bir hesap açılmış mı? Ve harcamalar bu hesaptan yapılmış mı?

-

 

ç) Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuş mu?

-

 

2.13. Platformlar                                                                 Evet / Hayır             Açıklama

a) Dernek herhangi bir platforma üye mi?

Hayır

Platform üyeliği yoktur.

b) Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kişi veya kişiler için yetkili organın kararı var mı?

-

 

c) Oluşturulan platformun faaliyete geçebilmesi için temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenmiş mi?

-

 

ç) Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimleri belirtilmiş mi?

-

 

2.14. Derneğin Taşınmaz Malları                                         Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin taşınmaz malı var mı?

Hayır

Taşınmaz mal yoktur.

b) Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan EK- 26 formu ile mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

-

 

c) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurul yönetim kuruluna yetki vermiş mi?

-

 

ç) Derneğin taşınmaz malları dernek yararı doğrultusunda kullanılıyor mu?

-

 

d) Dernek taşınmaz mallarının kullanımı(Kira, tahsis vb.) hususunda yönetim kurulu kararı var mı? Bu kararlara uygun işlem yapılmış mı?

-

 

2.15. Yayınlar                                                                     Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı?

Hayır

Yayın yoktur.

b) Basılmış eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri, ayrıca süreli yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilmiş mi?

-

 

c) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanmış mı?

-

 

ç) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verilmiş mi? Beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi alınmış mı?

-

 

2.16. Derneğin Ticari Faaliyetleri                                        Evet / Hayır             Açıklama

a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?

Hayır

Ticari faaliyet yoktur.

b) Derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmış mı?

-

 

c) Varsa, dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu?

-

 

2.17. Diğer Konular                                                             Evet / Hayır             Açıklama

a) Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem yapılmış mı?

Hayır

 

b) Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor mu?

Hayır

 

c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli izin alınmış mı?

Hayır

Kullanılmıyor.

ç) Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuş mu?

Evet

 

d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi? Tüzükte yapılan değişiklikler şubelere bildirilmiş mi?

Evet

 

e) Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

Evet

 

f) Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiş mi?

Hayır

Bu kapsamda değil

g) Kamu yararına çalışma niteliği bulunan derneklerin yönetici ve denetçileri mal bildiriminde bulunmuş mu?

Hayır

Kamu yararına değil

ğ) Derneğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiş mi?

Hayır

 

h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik veya sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiş mi?

Hayır

 

ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere uyulmuş mu?

Evet

 

i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu?

Hayır

 

j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyorsa buna dair Genel Kurul kararı alınmış mı?

Hayır

Ödenmiyor.

k) Dernek, e-dernek kullanıcısı mı?

Evet

 

l) Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici işlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulmuş mu?

Evet

 

 

III. DERNEĞİN YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİNDE İNCELENECEK KONULAR

3.01. Genel Bilgiler                                                             Evet / Hayır             Açıklama

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama faaliyetinde bulunulmuş mu?

Hayır

 

3.02. Yardım Toplama İzni                                                  Evet / Hayır             Açıklama

Yardım toplama faaliyetine girişecek dernek, yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden; Eşya piyangosu düzenlenmesi halinde, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’ in 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden izin almış mı?

Hayır

Yardım toplanmamıştır

3.03. Süre                                                                           Evet / Hayır             Açıklama

Yardım toplama faaliyeti izin verilen süre içinde gerçekleşmiş mi?

-

 

3.04. Kamu Görevlilerinin Çalıştırılması                             Evet / Hayır             Açıklama

Yardım toplama faaliyetinde çalıştırılan kamu görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınmış mı?

-

 

3.05. Kimlik Belgesi                                                            Evet / Hayır             Açıklama

Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen kişiler tarafından toplanmış mı?

-

 

3.06. Makbuz ve Biletler                                                      Evet / Hayır             Açıklama

a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilmiş mi?

-

 

b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılmış mı?

-

 

c) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler var mı?

-

 

ç) Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde bastırılan bilet ve davetiyelerde (c) bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedelleri gösterilmiş mi?

-

 

d) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletler noter tarafından damgalanmış mı?

-

 

3.07. Makbuz - Bilet Kayıt Defteri                                        Evet / Hayır             Açıklama

a) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defteri tutulmuş mu?

-

 

b)Makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetlerinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilmiş mi?

-

 

3.08. Yardım Paralarının Teslimi                                        Evet / Hayır             Açıklama

Yardım toplamakla görevli kişiler her onbeş günde bir veya topladıkları yardımın 150.- YTL’yi aşması durumunda onbeş günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmişler mi? Veya bu amaçla açılan banka hesabına yatırmışlar mı?

-

 

3.09. Kesin Hesap                                                               Evet / Hayır             Açıklama

Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulu, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini izin veren makama vermiş mi?

-

 

3.10. Faaliyetin Giderleri                                                      Evet / Hayır            Açıklama

Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama şekillerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçmiş mi?

-

 

3.12. Yardım Toplama Gelirleri                                           Evet / Hayır             Açıklama

Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen gelirler, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç doğrultusunda kullanılmış mı?

-

 

 

 

 

IV- MALİ BİLGİ

İşletme Defteri tutan (Basit Usul) Derneğin .01../.01../2018,-..31./..12/.2018. tarihleri arasındaki hesap özeti:

 

GİDERLER (YTL)

GELİRLER (YTL)

Önceki Yıldan Devreden Borç

 

:-

Önceki Yıldan Devreden Gelir

a) Kasa        :

b) Banka      :           73.470,23

c) Alacaklar  :

:

Genel Giderler

:-

Üye Ödentileri

:39.215,00

Personel Giderleri

: 21.557,10

Finansal Gelirler

:  5.862,62

Amaç ve Hizmet Giderleri

: 35.874,77

İktisadi İşletme Gelirleri

:-

Diğer Giderler

:   1.750,16     

Bağış ve Yardımlar

:1.040,00

Kasa

:-

Devlet Katkıları

:-

Banka   vadeli

             Vadesiz               

: 60.000,00

:      405,82

Diğer Gelirler

:-

Menkul Kıymetler

:-

Borçlar

:-

Alacaklar

:-

 

:

Genel Toplam

:119.587,75

Genel Toplam

:119.587,75

 

 

V- ÖNCEKİ DENETİM

 

Önceki denetimde yapılantenkit ve işlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse nedenleri nelerdir?

Genel itibariyle sorun olmamakla birlikte sadece üye aidatlarındaki aksamaların (üyelerin zamanında aidatları ödememeleri ve biriken aidatlar vs. sebeplerle üyelikten ayrılma istekleri nedeniyle)giderek artan oranda devam ettiği  tespit edilmiş olup, yönetim kurulunun acilen tedbir alması değerlendirilmektedir.

VI. ELEŞTİRİ VE TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

6.01. Dernek faaliyetlerinin geçen yıllarda olduğu gibi Yönetim kurulunun özverili çalışmaları ile sürdürüldüğü görülmüştür.

6.02. Derneğe ait tüm kayıtların doğru ve zamanında tutulduğu, muhasebe kayıtlarında tereddüde yer vermeyecek kadar hassasiyet ve hiç hatasız işlem takdire şayan görülmüş olup bu konudaki hassasiyetinden dolayı Dernek muhasibi Ahmet KAYNAR’ a teşekkürlerimizi sunarız.

VII. SONUÇ

7.01. YÖNETİM KURULUNCA YAPILMASI GEREKENLER

            a) Aidatlarını  aksatan üyelere gereken uyarıların defaten  yapıldığı tespit edilmiştir.

7.02.  GENEL KURULCA YAPILMASI GEREKENLER

            a)  Üye aidatlarını geçmiş yılları da kapsayacak boyutta aksatanlar için karar alınması.

            b)

 

            Eray KIZILKAYA                       Ali Rıza KIVANÇ                       Ahmet Hamdi DEMİRCİOĞLU         (İMZALI)                                    (İMZALI)                                            (İMZALI)                                  (İMZALI)

 

HARBİYE 80 YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İŞLETME HESABI TABLOSU

01.01.2019-31.12.2019  DÖNEMİ

 

GİDERLER(TL)

GELİRLER(TL)

Önceki Yıldan Devreden Borç

-

Önceki Yıldan Devreden Gelir

  a)Kasa

  b)Banka

  c)Alacaklar

 

 

60.405.82

Genel Giderler

-

Üye Ödentileri

47.270.00

Personel Giderleri

32.077.10

Finansal Gelirler

  8.829.41

Amaç ve Hizmet Giderleri

39.306.72

İktisadi İşletme giderleri

-

Diğer Giderler

  1.750.16

Bağış ve Yardımlar

      940.00

Kasa

-

Devlet Katkıları

-

                             Vadeli   :

Banka

                             Vadesiz :

30.000.00

 

 16.061.41

Diğer Gelirler

-

Menkul Kıymetler

-

Borçlar

-

Alacaklar

-

 

 

GENEL TOPLAM

117.445.23

GENEL TOPLAM

 117.445.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 MEHMET HAYTA                                      AHMET KAYNAR

                                                                                       BAŞKAN                                                       SAYMAN

                                                                                         (imzalı)                                                          (imzalı)

NOT:

         1.ÇİZELGEDE YER ALAN PERSONEL GİDERLERİ; DERNEK ÇALIŞANININ MAAŞ VE SGK PRİM ÜCRETİDİR.

         2.DERNEK GENEL MERKEZİ VE DERNEK İLE İLGİLİ HARCAMALAR AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİDİR.

         3.FİNANSAL GELİRLER ;VADELİ MEVDUATTAN DOĞAN FAİZ GELİRLERİDİR.

                DERNEĞE BORCU OLAN ÜYELER(2019 DAHİL)

1.MEHMET ÇETİNKAYA(180 TL)                                

2.AHMET HAMAMCIOĞLU(1080 TL)

3.DERYA ERDOĞDU(360 TL)

4.KUDRET ESKİCİOĞLU(360 TL)                       

5.HİLMİ AYTEKİN (1080 TL)

6.İLHAM GÜLCÜLER(540 TL)                                

7.ABDULVAHAP BAŞTİMUR(1080 TL)

8.OSMAN DAYIOĞLU(900 TL) 

9.YUSUF TANSEL(1080 TL)

10.AHMET MUTLU(900 TL)

11.SELAMİ GENÇ(360 TL)

12.MEHMET SEÇKİN(1.260 TL)

13.AŞKIN KILIÇ(1.260 TL)

14.RACİ GÖKÜSTÜN(1080 TL)

15.REMZİ ÖZTÜRK(1080 TL)

16.HAYRİ ERTEM(1.260 TL)

17.ERDOĞAN DEMİR(1080 TL)

18.M.ALİ KOÇ(1080 TL)

19.SELÇUK SOYLUOĞLU(1080 TL)

20.HALUK AYAN(580 TL)

21. NEVZAT ERDOĞAN(1080 TL)

22.HİLMİ KOMİTOĞLU(900 TL)

23.O.NURİ ERKAN(1080 TL)

24.SEVİL ESİN(360 TL)

25.SÜLEYMAN ESEN(500 TL)

26.ERSOY KORKMAZ(180 TL)

26.EROL BADAY(360 TL)

27.RECAİ ELMAS(180 TL)

28.İRFAN IŞIK(720 TL)

29.İSMET GÜNAY(900 TL)

30.HAYRETTİN SOYUPAK(1080 TL)

32.İHSAN ERBEY(400 TL)

33.SEZER İNAL(1080 TL)

34.CİHAN PELEN(1080 TL)

35.OKAY SEKMEN(900 TL)

36.GAZİ KOÇER(1080 TL)

37.MURAT ÜÇÜNCÜ(1080 TL)

38.ERDEM ÇOBAN(540 TL)

39.CAN ERGİL(315 TL)

40.EBAZER ÜNAL(720 TL)

41.AYDIN BOZALP(720 TL)

42.FİKRİ AFACAN(1080 TL)

43.ADNAN BALADIN(1080 TL)

44.ERCAN AKSUNGUR(810 TL)

45.NEJAT YILDIZ(540 TL)

46.YUSUF KOCAOĞLU(360 TL)

47.YAVUZ GEZER(540 TL)

48.ERDAL ÖZTÜRK(540 TL)                                                                              

49.AHMET ERTÜM(300 TL) 

50.SELİM YAKIN(180 TL)                                                                                      AHMET KAYNAR

                                                                                                                                           SAYMAN

                                                                                                                               

Web sayfamız hizmete açılmıştır.

Modern görünümü ile websayfamızda üyelerimiz Forum Alanına makale yaza bilir yorum bölümüleri ile yazılara yorum yazabilir.

profil sayfasından bilgilerini güncelleye bilir.Diğer üyeler ile arkadaşlık daveti göndererek arkadaşları kısmına eklye bilir.

Tüm Üyelerimize Hayırlı Olsun 

Buradasınız: Ana Sayfa Ahmet KAYNAR