Pazartesi, 19 Kasım 2012 03:09

Tüzük

Yazan 
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

 

HARBİYE 80 YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin Adı “Harbiye 80 Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir. Derneğin merkezi “Ankara”dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Madde 2- Derneğin Amacı: Dernek;üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmeyi,yardımlaşma olanakları yaratmayı ve geliştirmeyi,tüzükte belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gelir  artırıcı çalışmalarda bulunmayı amaç edinir.   

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

a.   Derneğin amacına uygun olarak yapılan ve yapılacak faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

b.   Derneğin kurulma amacına yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri yayımlamak,

ç. Üyelerin yazışma ve   E-posta  adresleri ile telefon numaralarını tespit etmek ve bunları yayımlayarak üyelerin birbirleri ile iletişimini sağlamak.

d.   Üyelerinin kendilerinin veya eş ve çocuklarının ölümü, hastalanması, sakatlanması veya doğal afetlere maruz kalması durumunda, bu kişilerin  yaşamlarını kolaylaştıracak  ilave maddi ve manevi imkânları sağlamak.

e.      Maddi durumu iyi olmayan Üyelerin veya derneğimizin kapsamına giren Şehitlerimizin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak maksadıyla derneğin maddi imkânları dahilinde  kişi sayısı ve ödenecek miktar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmek koşulu ile burs vermek,

f.   Üyelerimizin kendisi , eşi veya çocuklarının vefatı durumunda, vefat haberini diğer üyelere bildirmek, ilan vermek, Devre arkadaşları adına cenazeye çelenk göndermek, talep halinde cenaze defin ve hukuki işlemlerde imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak.

g.   Üyelerimizin kendisi veya Eşinin hastaneye yatması durumunda hastaneye en yakın bir devre arkadaşımızın görevlendirilerek hastanın ziyaret edilmesini ve hastaneye çiçek, kolonya, kitap vb. hediyelerin gönderilmesini sağlamak,                                                                                            

     ğ. Üyenin kendisi veya çocuklarının düğün törenlerinde(çocukların sünnet töreni dahil) çiçek göndermek.

h.   Devremizdeki Şehitlerimizin Şehadet tarihlerinde, ailelerine ziyarette bulunmak, Şehitler gününde  Yönetim Kurulunun belirleyeceği  bir yerde bütün Şehitlerimiz için Mevlit okutmak, Mevlit masraflarını karşılamak.

 ı.   Dernek tüzüğündeki amaçlara uygun olarak yapılacak görevlere yönelik düzenlenecek faaliyetlerin giderlerini karşılamak.

i.   Üyelerimiz ve eşlerinin doğum günü ile evlilik yıldönümlerinde tebrik mesajları göndermek.

j. Gerekli izinler alınmak ve yasalara uygun olmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

k.    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

l. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

m. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

n.   Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

o.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli iznin alınmasını müteakip derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 ö. Dernek amaçları doğrultusunda Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içi ve dışındaki  dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

p.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

r.   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

s.   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

ş.  Yıllık geleneksel devre toplantıları, aylık sohbet toplantıları düzenlemek, temsilciliklerden belirlenen iki veya daha fazla üye ile önceden tespit edilen merkezlerde, her üç ayda bir dernek danışma kurulu toplantıları düzenlemek,

t.     Üyelerin kendilerinin veya eş ve çocuklarının güçsüz, bakıma muhtaç ve kimsesiz olmaları durumunda Huzur/Bakım evi temini için, imkanlar ölçüsünde destek olmak, bunların takibini yapmak.

u.   Atatürk İlke ve Devrimlerinin korunması ve yaygınlaştırılması konusunda faaliyet yürütmek.

 ü.  Şehit olan arkadaşlarımızın isimlerini yaşatmak için projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek.

 

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

Madde 3- Üyeler; Derneğin, Asıl ve Onursal Üyeleri bulunur..  5253  sayılı Dernekler Kanununa göre bir dernekte üye olma hakkına sahip kişiler ile aşağıdaki koşulları taşıyan kişiler bu derneğe üye olabilirler.

 

a.   Asıl Üyelik Koşulları: 1980 Yılı Harbiye mezunu olmak (bu Okul döneminin herhangi bir diliminde beraber öğrenim görmüş olup çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar da uygun niteliği taşımaları durumunda üye olabilirler).

 

(1) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

(2) Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Üye olmak isteyen kişi, üyelik koşullarını taşıması ve yerine getirmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.

(3) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı yada elektronik posta ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

b- Onursal Üyelik Koşulları:Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, derneğin imkanlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.

 

c- Derneğin şubesi açıldığında; dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelikten Çıkma:

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a.  Üyenin vefat etmesi

b.  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

c.  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

ç. İki defa Yazılı (elektronik posta) veya sözlü ikazlara rağmen toplam üyelik aidatı borcunu altı ay içinde ödememek,

d.  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e.  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f.   Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında ve geçmişe yönelik giriş ile üyelik aidatları hakkında hak iddia edemez.

Yeniden Üyelik: Üyelikten kendi isteği ile ayrılanlardan borcu olmayanlar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla yeniden üye olabilirler.

Üyelerin hakları:

Madde 6- Üyeler aşağıdaki haklara sahiptir:

a.  Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

b.  Genel Kurulda oy kullanma,

Üyelerin yükümlülükleri:

Madde 7- Üyeler aşağıdaki  yükümlülüklere uymak zorundadır:

a.  Giriş ve Üyelik Aidatını ödemek:

Dernek üyeleri Genel Kurulun belirlediği miktarda ve bir defaya mahsus olmak üzere “Giriş Aidatı’’ verirler. Üyeler ayrıca, Genel Kurulca belirlenen ‘’Üyelik Aidatını’’ ödemek zorundadırlar. Giriş Aidatı ve Üyelik Aidatı her yıl için Genel Kurulca belirlenir. 2012 Yılı için Giriş Aidatı 50 (Elli) TL, Üyelik Aidatı aylık 10 (On) TL.’dir. Üyelik Aidatları aylık ödenebileceği gibi altışar aylık dilimler halinde Ocak ve Temmuz aylarında yada yıllık  peşin ödenebilir.

b.  Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

c.  Üyeler yapılacak olan Genel Kurul toplantılarına katılmakla mükelleftirler. Geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak olanlar mazeret bildirerek toplantıya katılmayabilirler .

Dernek Organları:

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a.  Genel Kurul,

b.  Yönetim Kurulu,

c.  Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden,  şubelerin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

  Genel Kurul; Bu tüzükte belirtilen zamanlarda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine de, otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

       Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

       Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel  Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 10- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

a.  Dernek organlarının seçilmesi,

b.  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

ç. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d.  Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

e.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

f.   Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g.  Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

ğ. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h.  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

ı.  Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

i.    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j.    Derneğin vakıf kurması,

k.  Derneğin fesih edilmesi,

l.    Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görüşülmesi ve yetkilerin kullanılması,

n.  Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 12-Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirler. 

       Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

       Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olması halinde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

       Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c.  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

ç. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

d.  Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

e.  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

f.   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

g.  Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

ğ. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,

h.  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ı.  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

i.    Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j.    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 13-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

       Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olması halinde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

       Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

       Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları:

Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıdadır:

a.  Üye aidatları,

b.  Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından elde edilen her türlü gelirlerin %20 si oranındaki tutardır. Altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

c.  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

ç. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d.  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f.   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g.  Diğer gelirler.       

      

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler: *

Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen miktara bağlı kalmaksızın da Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

 

a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

(2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

(3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

(4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

(5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

(6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1) (a) bendinin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

(2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*:

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek veya faaliyet gösterecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek veya faaliyet gösterecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye veya faaliyet göstermeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi:*

Madde 17-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü*:

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

       Genel Kurul sonuç bildirimine;

a. Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı sureti,

b. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış sureti,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirilir.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı sureti, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi:

Madde 19- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

Madde 23- Şubelerin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubelerin kayıtlı üyelerinden oluşur.    Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Madde 24- Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir suretini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurullarına katılabilir, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma*:

Madde 25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde 26- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:

Madde 27- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Harbiye80  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-* İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Adı ve Soyadı       :                   Görev Unvanı              :

1-Mehmet HAYTA                         Başkan

2-Yusuf MARANGOZ                   Bşk.yrd.

3-Serdar ARSLANPAY                 Sekreter

4-Ahmet KAYNAR                          Sayman

5- İsmail ÖZAYDIN                       Asil  Üye

6-Savaş BİÇER                             Asil    Üye

7- Mustafa  MENGÜBAŞ              Asil  Üye

8- Şeref DAĞKILIÇ                         Yedek   Üye

9-Eray KIZILKAYA                           Yedek  Üye

10- Ali Rıza KIVANÇ                        Yedek  Üye

11-  Kürşat  ALP                               Yedek   Üye

12- Selçuk MANİOĞLU                    Yedek  Üye

13- Ali Osman ELLİDÖRT                Yedek  Üye

14- Hüseyin KESKİN                       Yedek  Üye   

 

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

Okunma 2719 defa Son Düzenlenme Perşembe, 01 Ocak 2015 13:18
Yorum eklemek için giriş yapın
Buradasınız: Ana Sayfa MEVZUAT Tüzük